PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Konkursu za zradu idejnog rešenja i izvođenje spomen obeležja posvećenog Milošu Obrenoviću

  • Objavljeno:
  • 17.8.2014

 

Opštinska uprava Požega raspisala je konkurs za za zradu idejnog rešenja i izvođenje spomen obeležja posvećenog Milošu Obrenoviću na Gradskom trgu u Požegi.

 

Predaja konkursnih radova je do 30.10.2014.

 

Opštinska uprava Požega objavila je poziv za učešće na Konkursu za zradu idejnog rešenja i izvođenje spomen obeležja posvećenog Milošu Obrenoviću. 

 

Predmet nabavke je izrada idejnog rešenja i izvođenje spomenika Knjaza Miloša Obrenovića, na mestu Gradskom trgu u Požegi (Trg Slobode br. 9), a na osnovu prvonagrađenog idejnog rešenja.

 

Sprovođenje konkursa za dizajn i dodela nagrada za idejno rešenje, prethodi dodeli ugovora o javnoj nabavci usluga, tako da se ugovor dodeljuje prvonagrađenom učesniku na konkursu.  Konkurs je anonimni.

 

OPIS I ZAHTEV U VEZI SA PROJEKTOM

 

Idejno rešenje Spomen obeležja treba da ispunjava sledeće uslove:

 

- Da osmišljava zadati prostor za spomen obeležje, tako da spomenik bude pozicioniran unutar zadatog prostora Gradskog trga, na platou ispred zgrade Opštinske uprave Opštine Požega (Trg Slobode br. 9), koji je arhitektonskim projektom predviđen za spomenik. Spomenik sa postamentom mora biti minimalne visine 3 m, a maksimalne visine 4 m, a celokupan zadati prostor mora biti osmišljen kao jedinstvena celina;

- U pogledu stila izrade spomenika naručilac se odlučuje za figurativno rešenje u vidu trodimenzionalne figure;

- Materijal predviđen za izradu spomen obeležja mora biti: trajni materijal.

- U idejno rešenje spomen obeležja neophodno je na adekvatan vizuelni način uključiti tekst, koji glasi: 

„KNjAZ MILOŠ OBRENOVIĆ (1783- 1860)

rodonačelnik novovekovne srpske države

„Eto tamo polazi Zuban, da planira u Požezi varoš, budite mu dakle i vi na ruci, i opravite ga dalje predpomenutoga posla radi“

12. marta 1832. godine“

 

NAČIN I ROK ZA PREDAJU PROJEKTA

 

Učesnici na konkursu su obavezni da u roku određenom za predaju dizajna, odnosno idejnog rešenja, dostave ponudu koja se sastoji iz delova:

 

1. Konkursni rad

 

2. Zatvorena koverta sa podacima o učesniku na konkursu i dokazima o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke

 

1. Konkursni rad treba obavezno da sadrži:

 

a) Tekstualni deo:

 

- Obrazloženje idejnog rešenja na najviše dve strane, sa umanjenim grafičkim prikazom rešenja na A4 formatu, u pet primerka. Tekst treba da sadrži informaciju o osnovnoj ideji, konceptu i primenjenom materijalu za izradu obeležja.

- Procena cene izvođenja spomenika po stavkama izrađena u dinarima.

Procena cene sastoji se iz:

1. dela na ime autorskog honorara (procena se daje u bruto iskazu);

2. dela koji se odnosi na zanatske troškove izvođenja spomen obeležja (livnica, kamenorezac, ili sl) koji se iskazuje u vidu tehničke specifikacije – opis po pozicijama, jediničnim cenama, količinama i koji se daje u bruto iskazu; opisom pozicije obuhvatiti troškove materijala i troškove izvođenja;

3. dela koji koji se odnosi na ostale ili zavisne troškove (postamenta, troškovi prevoza, postavljanja na predviđeno mesto, eventualne troškove osvetljenja, elemenata hortikulture, dodatih električnih instalacija i dr.).

Procena cene izvođenja (tačka 2. i 3.), bez autorskog honorara, ne može preći vrednost od ukupno 1.200.000,00 dinara; deo procene cene na ime autorskog honorara (tačka 1.) ne može preći vrednost od ukupno 700.000,00 dinara (sve u bruto iskazu)

 

b) Grafički deo / prilozi raspoređeni na formatu dimenzija do 100 h 70cm:

 

- Situacija sa rešenjem partera zadatog prostora i okruženja sa naznačenim osvetljenjem i eventualnim elementima hortikulture, dodatnim električnim instalacijama i slično). Razmera plana terena je: šira situacija 1:200 i uža situacija 1:100 (oba prikaza su sastavni deo konkursne dokumentacije);

- Crtež, fotomontaža, ili kompjuterska grafika koja prikazuje rešenje spomenika unutar zadatog prostora, koji jasno predstavlja ideju autora;

- Trodimenzionalni model ili figura (visine od 70 do 80 cm);

- Portret knjaza Miloša Obrenovića u razmeri 1:1 i

- Dodatni materijal po potrebi: detalji i slično.

 

v) Oprema Konkursnog rada:

 

- Konkursni rad, odnosni svi grafički i tekstualni prilozi moraju biti na srpskom jeziku;

- Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi moraju biti označeni autorskom šifrom po izboru, od 5 slova i / ili brojeva u gornjem desnom uglu;

- Svi grafički prilozi dostavljaju se na formatu do 100 h 70cm, sa spiskom svih grafičkih priloga i šifrom u gornjem desnom uglu;

- Svi tekstualni prilozi dostavljaju se na A4 formatu u 5 (pet) primerka, označeni šifrom u gornjem desnom uglu. Listovi treba da su numerisani na način: „strana ___ od _____ strana“;

- Uz Konkursni rad, svi učesnici na konkursu obavezni su da dostave i CD sa naznačenom šifrom na kojem su svi grafički prilozi dati u PDF ili JPG formatu, u rezoluciji 300.

- Grafički i tekstualni prilozi i CD pakuju se u neprozirnu mapu dimenzija do 100 h 70 cm, koja je u gornjem desnom uglu vidno označena autorskom šifrom.

Napomena: U konkursnom radu ne sme se nigde pojaviti ime autora ili bilo kakav prepoznatljiv znak koji bi se kosio sa zahtevom anonimnosti konkursa.

 

g) Dokumentacija koju naručilac obezbeđuje učesnicima na Konkursu:

 

- Konkursna dokumentacija sa Programom Konkursa kao njenim sastavnim delom;

- Knjaz Miloš Obrenović – biografija sa fotografijama (prilog)

- Kopija arhivskog dokumenta - Pismo M. Obrenovića Jovanu Obrenoviću o slanju Lazara Zubana (prilog)

- Grafički prilog 1 : uža situacija R=1:100 (Pozicija spomenika na Trgu, u odnosu na zgradu SO i bliže okruženje)

- Grafički prilog 2 : šira situacija R=1:200 (Pozicija spomenika na Trgu)

- Fotografije 1, 2, 3 – pogleda sa zgrade SO (fotografije prostora predviđenog za postavku spomenika na Gradskom trgu u Požegi)

- Grafički prilog 3: fasada zgrade SO i okolnih objekata sa visinskim kotama

 

2. Zatvorena koverta sa naznakom na licu koverte: “Učesnik na konkursu“ i autorskom šifrom u gornjem desnom uglu koverte, treba obavezno da sadrži:

 

- osnovne podatke o učesniku na konkursu prema Uputstvu za sačinjavanje ponude koje je sastavni deo Konkursne dokumentacije.

- Dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke prema Uputstvu za dokazivanje ispunjenosti uslova koje je sastavni deo Konkursne dokumentacije i ostale priloge po zahtevu naručioca bliže opisane u Uputstvu za sačinjavanje ponude;

- U ovoj koverti učesnik može da dostavi i Izjavu kojom ne pristaje na objavu imena autora nakon završetka Konkursa, ako rad ne bude nagrađen. Ukoliko takva izjava izostane, smatraće se da autor pristaje na kasniju objavu imena.

ZATVORENU KOVERTU sa podacima o učesniku i dokazima o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabvke OTVARA ŽIRI NAKON IZVRŠENE SELEKCIJE NAGRAĐENIH ŠIFRIRANIH RADOVA.

Svi delovi ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, kutiji, ili sl, zatvorenoj na način da se može sa sigurnošću tvrditi da se otvara prvi put, poštom na adresu: Opštinska uprava Požega, 31210 Požega, Trg Slobode br. 9 ili neposredno svakog radnog dana od 7-15 časova preko pisarnice Opštine, u roku od 90 (devedeset) dana od dana objave poziva 01.08.2014. godine, a najkasnije do poslednjeg dana 30.10.2014. godine do 12,00 časova.

 

ROK POČINjE DANOM OBJAVLjIVANjA POZIVA, A ZAVRŠAVA SE 30.10.2014. GODINE U 12,00 ČASOVA.

 

KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:

 

Elementi Realativni značaj (ponder)

- originalnost i likovni kvalitet ponuđenog idejnog rešenja; - 80 ponderskih poena

- cena izrade spomen obeležja u celini u trajnom materijalu prema ponuđenom rešenju - 20 ponderskih poena

 

ŽIRI:

 

Naručilac imenuje žiri u sastavu:

1. mr Slađana Petrović Varagić, istoričar umetnosti, direktor Kulturnog centra Požega, predsednik Žirija; 

2. dr Nikola Šuica, istoričar umetnosti, teoretičar i likovni kritičar, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, član žirija ;

3. mr Gabriel Glid, diplomirani akademski umetnik – vajar, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, član žirija; 

4. Oliver Stanković, diplomirani arhitekta, jedan od autora projekta Rekonstruisanog Gradskog trgu u Požegi, član žirija;

5. Nada Krasić, načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Požega, član žirija;

6. Predrag Spasojević, načelnik Odeljenja za pravne i skupštinske poslove Opštinske uprave Požega, član žirija;

7. Gordana Stević, direktor Narodne biblioteke Požega, član žirija;

8. Mišo Marković, dipl. istoričar, direktor OŠ „Petar Leković“ Požega, član žirija;

9. Ana Jovićević, dipl. pravnik, radnik Opštinske uprave Požega, član žirija.

Odluka Žirija obavezuje naručioca da u daljem toku postupka javne nabavke zaključi ugovor o javnoj nabavci radova na izvođenju spomenika posvećenog Knjazu Milošu Obrenoviću na Gradskom Trgu u Požegi sa prvonagrađenim učesnikom na Konkursu.

Samo ponuda učesnika u Konkursu koja ispunjava uslove za učešće određene u Zakonu o javnim nabavkama („Sl. Glasnki RS“ br 124/2012) i u tački 4. Konkursne dokumentacije, smatraće se prihvatljivom i biće vrednovana na osnovu kriterijuma za ocenu dizajna, odnosno projekta.

 

NAGRADE: 

 

Naručilac dodeljuje 3 (tri) nagrade u neto iznosu od ukupno 450.000 dinara i to:

 

I nagrada: 200.000,00 dinara; 

II nagrada: 150.000,00 dinara;

III nagrada: 100.000,00 dinara;

 

Isplatu nagrada će u bruto iznosu snositi naručilac.

 

Žiri zadržava pravo da ne dodeli predviđene nagrade, ukoliko smatra da pristigli konkursni radovi ne zadovoljavaju predviđene zahteve.

 

Završetkom Konkursa, kao dela postupka javne nabavke i dodelom nagrada, prestaju sve obaveze naručioca prema drugonagrađenom i trećenagrađenom učesniku. Njihovi radovi ostaju vlasništvo naručioca koji ih može koristiti u celosti, ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika konkursa (za publikovanje u katalogu, Biltenu Opštine Požega ili za organizovanje izložbe konkursnih idejnih rešenja). 

 

Prvonagrađenom učesniku na Konkursu dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci usluga, pod uslovima predviđenim Konkursnom dokumentacijom naručioca, a idejno rešenje i izvedeni spomenik postaju vlasništvo naručioca.

 

Kompletna konkursna dokumentacija dostupna je na sajtu Opštine Požega i Portalu Uprave za javne nabavke, a možete je preuzeti i direktno sa stranice sa pozivom na zvaničnom sajtu Opštine Požega.