PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

Konkurs za rekonstrukciju i dogradnju Svetosavskog trga

  • Objavljeno:
  • 20.3.2015

 

Asocijacija srpskih arhitekata uz podršku Urbanističkog zavoda raspisuje anketni idejni konkurs za rekonstrukciju i dogradnju Svetosavskog trga.

 

Konkurs je otvoren do 1. juna 2015.

 

Konkursni radovi će biti moguća osnova za izradu PLANA DETALjNE REGULACIJE, a nagrađeni radovi će imati podršku ASA u daljoj razradi i realizaciji ideja.

 

Konkurs je otvoren za sve članove ASA i AAM (Asocijacije arhitekata Makedonije). Učešće na konkursu je obavezno za samostalne umetnike – arhitekte, članove ASA.

 

Prijavu učešća na konkursu potrebno je poslati na E-mail adresu: asa@sbb.rs.

 

Detaljnije informacije o konkursu

 

Koordinatori konkursne aktivnosti ASA su Natalija Bojović i Tanja Grubić.

 

Predmet konkursa – LOKACIJA SPOMENIKA NIKOLI TESLI I PARTERNO UREĐENjE SA AKTIVACIJOM DODATNIH KOMERCIJALNIH SADRŽAJA.

 

PRAVO UČEŠĆA I TIP KONKURSA

 

Konkurs je po tipu anketni, idejni konkurs otvoren za članove Asocijacije srpskih arhitekata i obavezan za učešće članova koji su preko ASA-e stekli status samostalnog umetnika.

 

ROKOVI

 

Rok za predaju radova je 01.06.2015. godine , dok je rok za odluku žirija 15.06.2015. godine.

 

ŽIRI

 

Članovi žirija su: predstavnici ASA, Zavoda za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

 

PREPOZNATE TEMATSKE CELINE KOJE SE KONKURSOM OBRAĐUJU

 

Na priloženoj shemi lokacije brojevima su naznačene orijentacione pozicije tema kojima se ovaj konkurs bavi. Broj tema kojima bi se učesnici bavili nije ograničen. Bez obzira na temu(e) koje učesnik obrađuje potrebno je da se odabrana tema postavi u neki širi kontekst trga i da se u tom smislu prikaže celina. 

 

1. Parterno rešenje Nova organizacija zelenih (travnjaci i žbunovi) i čvrstih površina (popločanja)

 

Kod ovog dela je akcenat na definiciji čvrstih (popločanih) i mekih (travnatih površina). Kroz ovu konceptualizaciju je neophodno naglasiti monumentalnu prirodu ovog trga vodeći računa o čovekomernim (nešto intimnijim) zonama. Takođe, važan je odnos komercijalizovanih javnih površina, poput planirane terase ispred Galerije Pravoslavne umetnosti i ostatka Trga.

 

Parterno rešenje se može baviti i razumevanjem “granica” porte Svetosavskog hrama i samog Trga i do koje mere okolne ulice i parkovske površine imaju udela u organizaciji prostora ili su deo samog Trga.

 

2. Skulpturalni spomenici velikanima

 

Razvija se ideja da se u sklopu trga pojavi nekolicina statua poštovanim ličnostima naše istorije poput Nikole Tesle ili Mihaila Pupina. Postoje ideje o pozicioniranju ovih elemenata u prostoru, međutim konceptualizacija rasporeda ovih skulpturalnih elementa kao tematske celine nije definisana. Ovaj tematski okvir konkursa se bavi ovim predlogom i ispituje simboličku i prostornu ulogu ove grupe elemenata u javnom prostoru trga.

 

3. Detalj ograde i popločanja iza oltara

 

Trenutno je prostor između oltarske strane hrama i ulice Bore Stankovića oko 7 m. Ovaj prostor nije dovoljan za projektovanje kvalitetnog dela javnog prostora trga i planira se pomeranje ulice za oko 20 m prema stambenoj zoni. Ova intervencija će dati trgu više prostora sa zadnje strane i u tom smislu ova celina postaje važan deo prostora trga. Pitanje koje se postavlja učesnicima konkursa koji bi se bavili ovim delom jeste otkrivanje identiteta ovog prostora, tipa popločanja i ograđivanja trga prema ulici. Dizajn ograde u ovom delu predstavlja poseban element koji je potrebno promisliti. Ova ograda ima pre svega praktičnu ulogu, ali u smislu dizajna ona bi trebala da se uklapa sa kontekstom. Na autoru je da zamisli da li je u pitanju zidna barijera, izvesni tip perforirane zone ili se radi o klasičnom ograđivanju.

 

4. Galerija Pravoslavne umetnosti sa komercijalnim sadržajem koji izlazi na trg

 

Ovaj deo konkursa je tipično arhitektonski i bavi se projektovanjem objekta na trgu. Izazovi za autore koji se odluče da rade na ovom segmentu variraju od konteksta i vizura pa sve do razumnog budžeta. Ideja je da projekat bude racionalan odnosno izvodiv u našim uslovima. Takođe važno je da novi objekat podrži postujeću kompoziciju, vodeći računa o tome da ne zaklanjaju važne vizure prema Hramu. Posebno je važno voditi računa o prostoru između Biblioteke i buduće Galerije.

 

Galerija bi trebala stilski da upotpunjuje ovu urbanističku celinu. Dakle, arhitektonski izraz bi trebao da podržava prirodu ove zone. Naravno, ukoliko je subjektivni stav autora nešto drugačiji on je dobrodošao ali bi morao biti dodatno objašnjen kao takav. 

 

5. Fasada Hrama

 

Hram je često okarakterisan kao nedovršena građevina. Deo Hrama koji je posebno prisutan na samom Trgu je zona koja gleda ka Trgu i budućoj Galeriji. Autori koji se odluče da rade na ovoj konkursnoj temi treba da razmisle na koji način bi se fasada mogla modifikovati na jedan prikladan, jednostavan i inovativan način. Jednostavnost postojeće fasade zaista ostavlja prostora za intervenciju koja bi mogla da znatno povisi kvalitet prostora. Intervencija treba da bude jednostavna i da kao takva ne zaseni sam Hram, a da bude dovoljno atraktivna da oplemeni prostor trga.

 

6. Javna podzemna garaža

 

Garaža ispod površine Trga. Područje grada iznad Slavije nema garažnih kapaciteta značajnijih razmera. Posebno je problematičan smeštaj turističkih autobusa. Višespratna podzemna garaža na ovom mestu bila bi funkcionalno i ekonomski vezana za Svetosavski hram čije dovršavanje i održavanje iziskuju ogromne troškove

 

PRILOZI

 

Autori dostavljaju svoja rešenja na plakatu u .pdf formatu (broj plakata je izbor autora) uz opis pristupa na maksimalno dve A4 stranice u word-u.

 

Neophodno je dostaviti jedan sažeti prikaz plana cele lokacije u kojoj se jasno pozicionira segment (tema) koji je učesnik obrađivao. Ostali prilozi su stvar izbora učesnika i oni treba na najbolji mogući način da objasne projekat.  

 

Pravo učešća u konkursu imaju članovi ASA i AAM (Asocijacije arhitekata Makedonije). Učesnici mogu biti pojedinci i timovi u kojima bar jedan od učesnika mora biti član ASA ili AAM.

 

Učesnici se prijavljuju na adresu asa@sbb.rs  do 01.04. kada će dobiti neophodan konkursni materijal putem WeTransfer elektronske pošte: konkursni zadatak, urbanistička i druga dokumenta.

 

Učesnici  mogu obraditi jednu temu, više tema, ili sve zadate teme. Svoje predloge učesnici saopštavaju na jednom ili više plakata veličine 50h100 sm elektronskim putem. Plakati se dostavljaju u .pdf formatu na template-u koji će im biti dostavljen.

 

Žiri će dodeliti jednu ili više nagrada. Nagrađeni autori su dužni da među članovima Umetničkog saveta ASA izaberu jednog ili više konsultanata i uz pomoć ASA u postkonkursnom periodu insistiraju na realizaciji svojih autorskih ideja.

 

Vlasnici objekata i prostora koji su predmet konkursa (Grad Beograd, Narodna biblioteka Srbije, SPC) biće blagovremeno obavešteni o organizaciji konkursa kako bi organizatorima i učesnicima mogli dostaviti svoje primedbe i predloge.

 

PREDLOZI TEMA ZA KONKURSE

 

1. Rekonstrukcija zgrade BIGZ-a kao spomenika kulture i povezivanje sa kompleksom Sajmišta

2. Svetosavski plato - lokacija spomenika Nikoli Tesli i parterno uređenje sa aktivacijom dodatnih komercijalnih sadržaja

3. Banovo brdo - uređenje Šumadijskog trga

4. Novi Beograd - Bulevar Zorana Đinđića - formiranje otvorenih javnih prostora - parkovi, trgovi, korzo

5. Ratno ostrvo - Lido - uređenje pristaništa i kupališta

6. Centar Zemuna i hala Pinki - rešenje parkiranja, uvođenje pešačkih zona, povezivanje parkova

7. Monbtažne garaže "Parking servisa" - predlog za oblaganje i atraktivno uklapanje u gradsko tkivo

8. Ideje za očuvanje starog urbanog mobilijara

9. Uređenje prostora uz šetalište Ušće

10. Rekonstrukcija Starog sajmišta

 

Molimo Vas da se saglasite sa nekim od predloga ili dodate ovoj listi novi predlog. Svoj stav povodom teme "konkursi" saopštite na adresu asa@sbb.rs.

 

 

Izvor: Asocijacija srpskih arhitekata